Р

Ризики при набутті у власність корпоративних прав - коментарі Володимира Місечка для Юридичної газети

 "Ошибаться можно различно, верно поступать можно лишь одним путем, поэтому - то первое легко, а второе трудно; легко промахнуться, трудно попасть в цель." (Аристотель)

Важко, просто неможливо повірити в існування особи, в тому числі юридичної, яка б в своїй діяльності, в даному контексті господарської, не припускалась помилок, навіть незначних. При придбанні корпоративних права товариства, що здійснювало господарську діяльність певний час, ігнорування або несвоєчасне виявлення покупцем помилок що мали місце в історії цього товариства може мати іншу ціну після укладання правочину, починаючи від штрафів і закінчуючи найгіршим сценарієм – втрати бізнесу. З власного професійного досвіду відомі приклади, коли покупці корпоративних прав вважали доцільним проведення лише фінансового, податкового аудиту, виключаючи необхідність проведення юридичної перевірки і розуміння того, що обидві перевірки є не взаємозамінними речами приходило, коли ризики перетворювались на наслідки.

Юридична перевірка є в портфоліо юридичних послуг більшості юридичних фірм і передбачає різні обсяги та напрями перевірки, які, мають на меті здійснення аналізу більшості складових господарської діяльності товариства, що перевіряється, виявлення допущених помилок та оцінку ризиків. Класично, юридична перевірка, що передує придбанню корпоративних прав, передбачає проведення наступного аналізу:

Щодо продавця – законності набуття та володіння продавцем корпоративними правами.

Перевірка додержання вимог законодавства під час вчинення правочину щодо придбання корпоративних прав попереднім власником, в тому числі: одержання згоди іншого з подружжя – для фізичних осіб, додержання вимог статуту – для юридичних осіб, сторін правочину (одержання попередньої згоди інших учасників/акціонерів товариства, проходження інших внутрішніх погоджувальних процедур), одержання попереднього дозволу антимонопольного комітету України (у випадках передбачених антимонопольним законодавством) тощо є першочерговим завданням аналізу в даній категорії, оскільки саме вона спрямована на виявлення ризиків, які можуть стати підставою для оскарження законності правочину у майбутньому та перепоною для визнання його дійсним. І наврядчи наступний покупець корпоративних прав матиме бажання за власний кошт шукати способи виправлення цих помилок.       
 
Щодо товариства, корпоративні права якого купуються – за напрямками: корпоративні питання, що передбачає аналіз установчих документів, повноважень органів товариства, наявність філій та представництв і аналіз їх установчих документів та діяльності тощо, майно товариства, перевіряється в тому числі наявність обтяжень, обмежень щодо відчуження майна товариства, чинні договори та зобов’язання, трудові питання, штат, відсутність заборгованості з виплати зарплат, невикористаних відпусток, тощо,  банкрутство, судові спори, стороною яких є товариство, наявність претензій третіх осіб та інше. Даний напрямок аналізу є одним з найбільших, оскільки має на меті виявлення помилок, допущених під час здійснення товариством господарської діяльності. Він передбачає надання потенційному покупцеві корпоративних прав загальної картини щодо корпоративної структури товариства, розподілу повноважень між органами товариства, законності призначення посадових осіб, порядку та законності формування статутного капіталу товариства, наявність важливих внутрішніх положень, філій. В залежності від назви вищезазначених напрямів перевірки в дану категорію аналізу входить діагностика майже всіх сфер життєдіяльності товариства. В тому числі виявлення ризиків визнання товариства банкрутом; перевірка чинних для товариства договорів, за якими товариство має зобов’язання та інші особи перед ним; перевірка наявного у товариства рухомого та нерухомого майна, законності набуття його у власність товариства, наявності обмежень щодо відчуження, наявності обтяжень; перевірка можливої участі товариства у судових справах; наявності зобов’язань товариства перед співробітниками, які можуть в подальшому стати підставами для трудових спорів та інше. Кожен з напрямків дослідження знаходить відображення у відповідному розділі звіту про проведений аналіз.         
  
Щодо покупця – вимог статуту та інших внутрішніх документів, які мають бути враховані при укладанні договору, за яким покупець набуде прав власності на корпоративні права – для юридичних осіб. Ризики, пов’язані з даною категорією аналізу перш за все направленні на захист власне покупця від виникнення у майбутньому підстав для оскарження набуття ним корпоративних прав.   

Щодо вимог законодавства, що обов’язково мають бути виконані до моменту вчинення правочину (підготовча стадія), а саме: йдеться про додержання вимог антимонопольного законодавства (одержання відповідного дозволу Антимонопольного комітету у передбачених законодавством випадках), додержанням положень законодавства та/або статуту товариства щодо одержання згоди або відмови від придбання частки інших учасників, акціонерів на придбання частки товариства, акцій, додержання інших вимог статуту продавця, покупця, товариства, корпоративні права якого купуються.       

Після прийняття остаточного рішення покупцем щодо придбання корпоративних прав, основна увага має бути приділена договору, на підставі якого відбудеться перехід прав власності на корпоративні права до покупця, оскільки саме договір буде тим інструментом захисту та відстоювання своїх законних прав сторін правочину щодо відчуження, придбання корпоративних прав під час будь-яких спірних ситуацій у майбутньому.

З власної практики відмічу випадки, коли покупець купляв корпоративні права підприємства (страхової компанії), де все начебто було все бездоганно, проте одразу після придбання виявлялось що було придбано не бізнес, а лише акції товариства, чиї клієнти пішли в новостворену страхову компанію з колишнім керівництвом. Найбільше випадків подібних та інших траплялось з іноземними інвесторами, які спершу економили на юристах, а потім звертались з протоколами про наміри, що не мали сили договорів, чітких зобов’язань для сторін, окрім грошових, які були виконані покупцем-інвестором, скаргами на виконавчі органи товариства, що не були змінені та перешкоджали проведенню загальних зборів акціонерів діючи з так само не заміненим реєстратором, прикладів безліч. Саме тому, радимо та переконуємо залучати спеціалістів до проведення комплексної перевірки бажаного об’єкта для придбання, задля уникнення непередбачуваних та зайвих витрат у майбутньому.