З

Зміни в законодавстві щодо іноземного інвестування - стаття Дмитра Жукова для видання «Юрист та Закон»

17 грудня 2012 року вступає в законну силу Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації іноземних інвестицій» № 4835-VI, яким запроваджуються зміни до Господарського кодексу України та Закону України «Про режим іноземного інвестування». 

Ми спробували розглянути, які покращення у сфері інвестування приносить цей закон і чи стане він поштовхом до бурхливого потоку іноземних інвестицій в України.

У відповідності до положень ст. 391 та 392 Господарського кодексу України, ст. 2 Закону України «Про режим іноземного інвестування», іноземні інвестори мають право здійснювати інвестиції в Україні у вигляді:

 • валюти іноземної або валюти України;
 • будь-якого рухомого і нерухомого майна та пов'язаних з ним майнових прав або інших цінностей (майна);
 • акцій, облігацій, інших цінних паперів, а також корпоративних прав (прав власності на частку (пай) у статутному капіталі юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражених у конвертованій валюті; 
 • грошових вимог та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і мають вартість у конвертованій валюті, підтверджену згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями; 
 • будь-яких прав інтелектуальної власності, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями, а також підтверджена експертною оцінкою в Україні, включаючи легалізовані на території України авторські права, права на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, знаки для товарів і послуг, ноу-хау тощо; 
 • прав на здійснення господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства або договорів, вартість яких у конвертованій валюті підтверджена згідно з законами (процедурами) країни інвестора або міжнародними торговельними звичаями.

Таке інвестування здійснюється у формі:

 • участі у господарських організаціях, що створюються разом з вітчизняними юридичними особами чи громадянами, або придбання частки в діючих господарських організаціях; 
 • створення іноземних підприємств на території України, філій або інших структурних підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств; 
 • придбання безпосередньо нерухомого або рухомого майна, що не заборонено законами України, або придбання акцій чи інших цінних паперів; 
 • придбання самостійно або за участі громадян чи вітчизняних юридичних осіб прав користування землею та використання природних ресурсів на території України; 
 • господарської діяльності на основі угод про розподіл продукції; 
 • придбання інших майнових прав.

Відповідно до Закону № 4835-VI з 17 грудня 2012 року відбуваються зміни строків реєстрації іноземних інвестицій. Так державна реєстрація (перереєстрація) іноземних інвестицій та її анулювання здійснюються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, в семиденний строк з дня подання іноземним інвестором документів для реєстрації (перереєстрації) іноземних інвестицій та її анулювання.

Щодо строків реєстрації іноземної інвестиції, то відповідно до порядку, що діє до моменту вступу нового Закону в силу - протягом трьох робочих днів після фактичного їх внесення.

В той же час законопроектом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації іноземних інвестицій» такий строк планували збільшити до 30 календарних днів.

Але порівнюючи текст законопроекту до другого читання на сервері ВРУ http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc34?id=&pf3511=42272&pf35401=221258 та текст прийнятого закону http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/4835-17, видно, що з заключної редакції закону якимось дивним чином зник абз. 2 ст. 395 ГК України: строк, протягом якого інвестор може звернутися до органу державної реєстрації, не повинен перевищувати 30 календарних днів після фактичного внесення, вилучення (репатріації) іноземних інвестицій або зміни власника іноземних інвестицій.

Щодо порядку реєстрації іноземних інвестицій, то даний порядок залишається таким, що передбачений Постановою № 928 «Про затвердження Положення про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій». 

Відповідно до даного положення для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор протягом трьох робочих днів з моменту безпосереднього здійснення інвестиції подає до відповідної облдержадміністрації:

 • інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках, з відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення;
 • документи, що підтверджують форму та вартість здійснення іноземної інвестиції; 
 • документ, що свідчить про внесення заявником плати за реєстрацію, яка становить 340,00 гривень.

В той же час слід звернути увагу на те, що відповідна інспекція ДПС згідно до Наказу ДПАУ № 238 від 29.06.2005 р. «Про затвердження Порядку підтвердження органами державної податкової служби інформаційних повідомлень про фактичне внесення іноземних інвестицій та векселів, виданих під час увезення в Україну майна як внеску іноземного інвестора до статутного фонду підприємства з іноземними інвестиціями, а також за договорами (контрактами) про спільну інвестиційну діяльність» має право розглядати заяву про проставлення вказаної відмітки протягом 15 календарних днів з моменту її отримання.

Тож постає цілком логічне питання: оскільки з тексту Закону № 4835-VI зник згаданий вище абзац, яким чином далі діяти? Адже, знаючи сучасні реалії податкової служби, дуже слабо віриться в те, що інспекція буде притримуватись відповідного триденного терміну на звернення до ОДА, а не 15-денного, встановленого власним Наказом.

Також виникає питання, так що ж таке державна реєстрація іноземних інвестицій і чи так потрібна вона іноземному інвесторові? Державною реєстрацією іноземної інвестиції є фіксування факту внесення іноземної інвестиції шляхом присвоєння органом державної реєстрації Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій інформаційному повідомленню реєстраційного номера з відповідним записом у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій.

Сама процедура реєстрації виглядає наступним чином:

 • реєстрація заяви, отримання відповідної резолюції начальника управління та передача безпосередньому виконавцеві;
 • фіксація дати надходження документів у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій, розгляд поданих документів і винесення рішення про реєстрацію іноземної інвестиції або про її відмову;
 • у разі прийняття рішення про реєстрацію іноземної інвестиції, інформаційному повідомленню про внесення іноземної інвестиції присвоюється реєстраційний номер і вказується дата державної реєстрації (на всіх трьох примірниках), яке засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою органу державної реєстрації;
 • перший примірник інформаційного повідомлення під підпис повертається заявнику як підтвердження факту державної реєстрації іноземної інвестиції;
 • другий примірник інформаційного повідомлення надсилається поштовим відправленням до Мінфіну;
 • третій примірник разом з пакетом документів, поданих заявником на державну реєстрацію іноземних інвестицій, зберігаються в органі, що здійснив державну реєстрацію.

В той же час іноземним інвесторам, які все ж ризикнули вкласти свої кошти в економіку України, слід обов’язково реєструвати свої інвестиції, адже Закон України «Про режим іноземного інвестування» передбачає низку державних гарантій.

Таким чином, виходячи з проаналізованого, видно, що жодних суттєвих покращень для іноземних інвесторів Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо державної реєстрації іноземних інвестицій» № 4835-VI не несе. Єдиною відчутною новелою є продовження терміну розгляду заяви про реєстрацію іноземних інвестицій. І якщо це буде корисним для ОДА, то для інвестора – це лише додатковий час очікування результатів розгляду його заяви.